Pomiary


Wykonujemy pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych potrzebne do odbiorów przez energetykę.

Posiadamy uprawnienia SEP do wykonywania następujących pomiarów:


• pomiary rezystancji izolacji obwodów jedno i trójfazowych,
• skuteczności zerowania,
• pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
• pomiary uziemienia,
• pomiary instalacji odgromowych oraz zakładanie metryk,
• pomiary uzwojeń silników,
• pomiary linii kablowych,
• Pomiary natężenia oświetlenia,
• Szkolenia BHP oraz ocena ryzyka zawodowego,


Wyniki pomiarów przedstawiamy na odpowiednich protokołach. Zachęcamy do kontaktu poprzez email, formularz zgłoszeniowy lub bezpośredni kontakt telefoniczny - 691 331 743.